Ogólne Warunki Sprzedaży / Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży drukarni drukprudnik.pl sp. z o.o.  

Zakres zastosowania

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej: „OWS” obowiązują wyłącznie we wszystkich umowach zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentami, którzy nie są jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ) i stanowią integralną część takich umów sprzedaży. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. • 1 Postanowienia ogólne

Wyrażenia i zwroty użyte w niniejszych OWS mają takie samo znaczenie jak wyrażenia i zwroty zawarte w Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:

 • „Kontrahent”- oznacza wyłącznie:
 1. osobę fizyczną prowadzą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu Produktu od Sprzedawcy na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, lub
 2. osobę prawną, lub
 3. jednostkę organizacyjną nie posiadają osobowości prawnej,

która dokonuje zakupu Produktu zawierając umowę ze Sprzedawcą.

 • „Sprzedawca” – ma znacznie zgodne z ustalonym w Regulaminie
 • „Strony” – oznacza strony zawartej umowy, to jest Sprzedawcę i Kontrahenta
 • „Produkt” – ma znacznie zgodne z ustalonym w Regulaminie
 • „Regulamin” - Regulamin sprzedaży poprzez środki komunikacji elektronicznej
 • „OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kontrahenta, to jest w szczególności ogólnych warunków zakupu, wzorów umów zakupu lub regulaminów zakupu.
 • 2 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy - zgodnie z § 3 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:

 1. Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie wybierane każdorazowo przez Sprzedawcę. Jeżeli Kontrahent zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty, o których zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 2. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie ustalonym przez Strony. W przypadku nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kontrahenta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu, w tym w szczególności kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy, kosztami magazynowania Produktu oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z powodu nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub z powodu bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta. W takim przypadku Sprzedawca ma także prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ustalonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Przed odbiorem przesyłki i pokwitowaniem odbioru na liście przewozowym, Kontrahent jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania Produktu oraz samego Produktu pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 4. Niezwłocznie po odbiorze Produktu, jeszcze w obecności przewoźnika Kontrahent powinien rozpakować Produkt w oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia Produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dostaw Produktów w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kontrahent jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produktu i zgłoszenia Sprzedawcy ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni licząc od daty dostawy Produktu. Nie zwalnia to jednak Kontrahenta, z obowiązku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego Kontrahent ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kontrahenta. Poświadczenie odbioru Produktu dokonane przez Kontrahenta jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia i należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn nie zawinionych przez Sprzedawcę, to jest w szczególności z powodu:
  1. zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu punktu § 5 ust. 12 niniejszych OWS
  2. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent
  3. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Sprzedawcy.
 6. Ustala się, że standardowy termin dostawy Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu z drukarni Sprzedawcy. Termin dostawy Produktu może zostać przesunięty przez Sprzedawcę ( jednak nie więcej niż o 3 dni ), w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Kontrahent zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 7. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych wyłącznie w następujących wypadkach i wysokościach:
  1. Kontrahent może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie Produktu,
   2. za zwłokę w wykonaniu Produktu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.
  2. Sprzedawca może obciążyć Kontrahenta karami umownymi:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
   2. za opóźnienie w odbiorze Produktu w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym Produkt miał być odebrany.
  3. Ustala się, że łączna wysokość wszystkich kar należnych każdej ze Stron na podstawie niniejszych OWS wynosi 50 % całości wynagrodzenia netto Sprzedawcy za wykonanie Produktu.
  4. Uregulowania zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej, z zastrzeżeniem treści ustępu 9 niniejszych OWS.
  5. Ustala się, że odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kontrahentowi - niezależnie od podstaw prawnych - jest ograniczona do wartości umowy zawartej z Kontrahentem, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Kontrahenta. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad Produktów. Niezależnie od powyższego Sprzedawca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez Kontrahenta, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody pośrednie jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kontrahent w przypadku, gdyby nie poniósł szkody, to jest za utracone korzyści.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu powstałe z winy przewoźnika. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Produktu mogą być wyłącznie podstawą do żądania przez Kontrahenta od Sprzedawcy udzielenia rabatu nie przekraczającego wartości iloczynu ceny jednostkowej oraz ilości uszkodzonych sztuk Produktu, wyliczonej na podstawie faktury sprzedaży.
  7. Kontrahent zawierając umowę ze Sprzedawcą, w celu otrzymania zamówionego Produktu, powinien spełnić następujące warunki, które są niezbędne w celu należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę:
   1. Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien być przygotowany w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu stosowanego przez Sprzedawcę.
   2. Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien być zgodny z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu oraz powinien być wyśrodkowany na arkuszu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do treści tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy w Produkcie.
   3. Projekt przesłany do druku przez Kontrahenta powinien uwzględniać fakt, iż strona pierwsza zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna. Wykonywane przez Sprzedawcę Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, zaś nigdy nie są obracane poprzez górę/dół. Jeśli w zamówieniu zostało przez Kontrahenta wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Kontrahenta do tego punktu i wynikające z tego tytułu niezgodności lub błędy Produktu.
   4. Wykonany przez Sprzedawcę Produkt jest sprawdzany zgodnie z makietkami udostępnianymi przy Sprzedawcę. Dlatego grafika powinna być przygotowana przez Kontrahenta zgodnie z makietkami.
   5. W celu uzyskania wysokiej jakości druku Produktu, projekty dołączane przez Kontrahenta do zamówień powinny być w całości przygotowane w rozdzielczości minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi).
   6. Zamówienia składane w sklepie internetowym Sprzedawcy są obsługiwane przez system informatyczny i dlatego w niektórych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe działania ze strony Kontrahenta poprzedzające skierowanie zamówienia do realizacji. W związku z powyższym Kontrahent ma obowiązek nadzorować złożone zamówienie po jego stworzeniu, a o poszczególnych etapach jego realizacji Kontrahent będzie informowany na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
   7. Przesłany do druku przez Kontrahenta Pliki PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które to wady powoduję błędy podczas ripowania prac w drukarni Sprzedawcy.
  8. Kontrahent zawierając umowę z Sprzedawcą ma pełną świadomość i akceptuje fakt, iż ze względu na specyfikę technologii wytwarzania Produktów oraz ze względu na sposób dostawy Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę, realizacja zawartej przez Strony umowy nastąpi przy uwzględnieniu następujących warunków:
   1. Różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm, w przypadku wizytówek do 1mm.
   2. W wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu.
   3. Kolorystyka wykonanego Produktu powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kontrahenta. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz sprawdzenia jak kolory przyjęte w projekcie będą wyglądały w druku, Kontrahent ma możliwość zamówienia proofa cyfrowego przed wydrukiem właściwego zlecenia. Wydruk próbny proof odzwierciedla tylko kolory pracy. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej/cyfrowej.
   4. Uszlachetniania Produktu w postaci foli lub lakieru UV mogą spowodować wizualną zmianę koloru Produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.
   5. Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby.
   6. Lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach.
   7. W sytuacji w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura środków katalogu, w Produkcie może powstać różnica kolorystyczna pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem tych elementów na innych arkuszach.
   8. Ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby lub papieru na grzbiecie ulotki. Dlatego przy pełnych aplach zaleca się wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk.
   9. Podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm. Jest ono akceptowalne i zgodne z tolerancją stosowaną podczas nakładania lakieru i nie może być kwalifikowane jako niezgodne z umową wykonanie zamówienia.
   10. Ilość Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę do Kontrahenta może różnic się od ilości Produktów zamówionych przez Kontrahenta w granicach +/-5%.
   11. Sprzedawca wykonuje zamówienia kilkoma metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym ), druk utwalany termicznie lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedawca.
   12. Ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, zabrudzenia (plamki), któregoś z kolorów kałamarza powstałe podczas druku nie przekraczające 1% powierzchni Produktu nie mogą być podstawą do żądania przez Kontrahenta wykonania ponownego druku Produktu. W tym wypadku Sprzedawca może jedynie udzielić rabatu w wysokości indywidualnie ustalonej przez Strony, jednak w żadnym razie nie przekraczającej równowartości 10% wartości netto wynagrodzenia Sprzedawcy.
   13. Podczas drukowania prac może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską.
   14. Zszywki użyte do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą delikatnie różnić się pozycją na grzbiecie, co nie stanowi podstawy do składania przez Kontrahenta reklamacji takiego Produktu.
   15. Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii wykonywania takiej pracy i powstałego w jej wyniku Produktu.
   16. Kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedawcę. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kontrahenta wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1
   17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany gramatury papieru na wyższą w celu zachowania deklarowanego terminu wysyłki.
   18. Sprzedawca realizując Produkty stosuje rastry wysokich liniatur, gdzie kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory.
  9. Mając na uwadze wskazane powyżej w ustępie 11 oraz 12 założenia i uwarunkowania oraz wymogi technologii produkcji, Kontrahent zawierając umowę ze Sprzedawcą przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie 11 lub 12 niniejszego paragrafu nie będzie rozumiane jako nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę i jako takie nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kontrahenta nie zostaną uznane przez Sprzedawcę. • 3 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do dnia otrzymania zapłaty wynagrodzenia za Produkt w pełnej wysokości.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość sprzedaży Produktów Kontrahentom z odroczonym terminem płatności, o ile taka forma płatności zostanie przez Strony odrębnie ustalona.
 3. W przypadku odroczonego terminu płatności, przez zapłatę wynagrodzenia Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Kontrahent zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku, gdy Kontrahent opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z zawartej przez Strony umowy oraz z przepisów prawa, ma także prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Produktów oraz do odmowy przyjmowania do realizacji kolejnych zamówień, do czasu uregulowania przez Kontrahenta zaległych płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw Produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia Produktów ponosi Kontrahent.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kontrahenta z jego zobowiązań, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do realizacji, do chwili zapłaty wymagalnych należności lub udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia przez Kontrahenta.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Kontrahent nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy. • 4 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
 1. Ze względu na sprzedaż produktu pod indywidualne zamówienie / noszące indywidualne cechy Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Kontrahent może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Kontrahent zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kontrahenta.
 3. Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeśli opóźnienie Kontrahenta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kontrahenta jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania i dostawy nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kontrahenta i domagać się wykonania przez Kontrahenta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
 4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.
 5. W przypadku umów zawieranych z Kontrahentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Sprzedawca ponosi wobec Kontrahenta wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad Produktu.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty odbioru Produktu przez Kontrahenta.
 8. Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji Sprzedawca usunie w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Kontrahentem. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 9. Kontrahent zobowiązany jest do zwrotu całości reklamowanego nakładu.
 10. Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, w przypadku jego uprzedniego zaakceptowania przez Kontrahenta.
 11. Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kontrahenta oryginału faktury zakupu Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do Sprzedawcy pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej na stronie internetowej Sprzedawcy. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej na stronie internetowej dla swej skuteczności winno nastąpić w ciągu w terminie 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 12. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Produktu, dostarczy Produkt wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Produktu.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. )
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści OWS w serwisie internetowym oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji OWS, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej nowej treści OWS, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji OWS.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Wszelkie zmiany zawartych przez Strony umów, których elementem składowym są niniejsze OWS, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Sprzedawcy oraz kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.